Informare GDPR participanti eveniment

Către

 

Participanții  în calitate auditor la Conferința ALLS 2020: Romanian International Conference for Research and Education 8th Edition

De la

 

E-NFORMATION S.R.L.

Subiect

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 1. E-NFORMATION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Vasile Lascăr, Nr. 179, Sector 2, cod fiscal RO14159813, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7755/2001, reprezentată legal prin dl. Victor Voican, în calitate de administrator, telefon: 021-210 2096, e-mail events@e-nformation.ro, website: http://conferinta.e-nformation.ro (Enformationsaunoi), este operatorul datelor cu caracter personal ale participanților în calitate de auditori (Auditorii”) la Conferința ALLS 2020: Romanian International Conference for Research and Education 8th Edition („ALLS”).
 2. Datelele cu caracter personal pe care ENFORMATION le prelucrează sunt:

Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate

Legalitatea prelucrării

Date de identificare

Nume și prenume

Înscrierea făcută online de Auditor pentru a participa la ALLS („Înregistrarea”)

Date de contact

Adresa, adresa de email și numărul de telefon mobil

Înregistrarea

Experiență profesională sau Activitatea școlară/universitară, după caz

Poziția ocupată și titlul profesional sub care Auditorul își desfășoară activitatea profesională și instituția, societatea sau organizația în care își desfășoară activitatea profesională, realizări și recunoașteri profesionale sau, poziția școlară sau universitară a Auditorului și instituția de învățământ de care aparține, realizări și recunoașteri școlare/universitare

Înregistrarea

Alte informații despre Auditor

Informații despre Auditor, pe care acesta le consideră relevante pentru a fi incluse pentru scopul participării la ALLS

Înregistrarea

 1. ENFORMATION prelucrează datele cu caracter personal ale Auditorului:
 • în baza înscrierii făcută online de Auditor pentru a participa la ALLS și a art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), și
 • pentru realizarea intereselor legitime ale ENFORMATION, în baza art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament, în legătură cu organizarea și promovarea ALLS și a edițiilor viitoare, în relația ENFORMATION cu speakerii din cadrul ALLS, clienții, partenerii sau colaboratorii săi, monitorizarea satisfacției Auditorilor la ALLS, realizarea unor activități de analiză sau sondaj privind rezultatele ALLS raportat la ENFORMATION sau Auditor.
 1. ENFORMATION prelucrează datele cu caracter personal ale Auditorului în măsura în care se referă la sau au legătură cu Înregistrarea, în următoarele scopuri:
 • pentru încheierea, executarea, modificarea și încetarea Înregistrării;
 • pentru accesul Auditorului la prezentările, materialele și distribuirile ce vor fi prezentate în cadrul ALLS;
 • pentru păstrarea evidenței Înregistrărilor la ALLS.
 1. Furnizarea datelor cu caracter personal indicate sau referite în Înregistrare are la bază solicitarea Auditorului adresată ENFORMATION de a participa la ALLS. Furnizarea de alte date este voluntară, iar nefurnizarea acestora nu produce consecinţe.
 2. ENFORMATION informează Auditorul că datele sale cu caracter personal pot fi divulgate următoarelor categorii de destinatari:
 • autorități ale statului ca urmare a unei obligații a ENFORMATION;
 • furnizorilor implicați în mod direct sau indirect în organizarea și desfășurarea ALLS (de exemplu, furnizori servicii IT, furnizori de spațiu și canale de comunicare online, furnizori de servicii de promovare a ALLS);
 • alte societăți din cadrul grupului ENFORMATION;
 • colaboratori, contractori, parteneri sau clienți ai ENFORMATION, în legătură cu organizarea, desfășurarea și promovarea ALLS și a edițiilor viitoare.
 1. ENFORMATION informează Auditorul că datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata desfășurării ALLS, precum și ulterior, pe durata necesară realizării de către ENFORMATION a operațiunilor generate ca urmare a Înregistrării Auditorului la ALLS. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.
 2. ENFORMATION informează Auditorul că aceasta nu va face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare.
 3. ENFORMATION informează Auditorul că, în limitele şi în condiţiile prevăzute de Regulament, acesta are dreptul de a solicita de la societate, utilizând una dintre datele de contact listate: (a) informarea și accesul la datele sale personale; (b) rectificarea datelor sale personale; (c) ştergerea datelor sale personale (dreptul de a fi uitat); (d) dreptul la retragerea consimțământului, (e) restricționarea prelucrării datelor; (f) dreptul de a se opune la prelucrare, (g) dreptul la portabilitatea datelor și (h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ, după cum urmează:
 • DREPTUL DE INFORMARE ȘI ACCES – se referă la dreptul Auditorului de a obține o confirmare din partea ENFORMATION că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea ENFORMATION;
 • DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") – se referă la dreptul Auditorului de a solicita să-i fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a ENFORMATION;
 • DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL – consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului dvs.. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazată pe consimţământul acordat înainte de retragerea acestuia;
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII – poate fi exercitat în cazul în care Auditorul contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar Auditorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, cerând în schimb restricționarea; în cazul în care lui ENFORMATION nu îi mai sunt necesare datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Auditorul le solicită pentru realizarea sau constatarea unui drept în instanță; în cazul în care Auditorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ENFORMATION prevalează asupra drepturilor Auditorului;
 • DREPTUL LA OPOZIȚIE – se referă la dreptul Auditorului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al ENFORMATION. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, există dreptul Auditorului de a se opune prelucrării în orice moment;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – se referă la dreptul la Auditorului de a primi de la ENFORMATION datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest drept există dacă prelucrarea datelor s-a efectuat prin mijloace automate și dacă datele cu caracter personal au fost transmise în baza consimțământului Auditorului conform art. 6 alin. (1) lit. a) sau a art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament sau a executării sau în vederea încheierii unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;
 • DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI CARE PRODUC EFECTE JURIDICE SAU CARE VĂ AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV – se referă la dreptul de a solicita ENFORMATION intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.
 1. Drepturile de mai sus se exercită prin cererea scrisă a Auditorului transmisă fie pe email la adresa indicată în partea de început a prezentei informări, fie semnată olograf prin poștă sau depusă personal la sediul ENFORMATION indicat în partea de început a prezentei informări.
 2. În cazul în care ENFORMATION prelucrează datele personale ale Auditorului pe baza consimţământului acordat de acesta, Auditorul are dreptul să-şi retragă consimţământul în orice moment. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazată pe consimţământul acordat înainte de retragerea acestuia.
 3. Auditorul poate contacta ENFORMATION la datele indicate în partea de început a prezentei informări pentru orice informații și/sau cereri privind datele sale cu caracter personal, colectarea, prelucrarea și stocarea acestora.
 4. ENFORMATION poate supune prezenta informare unor revizuiri periodice.
 5. ENFORMATION informează Auditorul că are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și să se adreseze instanțelor de judecată în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă Regulamentul.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

https://www.dataprotection.ro/

anspdcp@dataprotection.ro

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon Centrală: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Cabinet Președinte: +40.318.059.220

Fax: +40.318.059.602

 

ENFORMATION S.R.L.

prin Victor Voican

în calitate de administrator

Data: 23 octombrie 2020